传承正统国学文化^_^
把你孩子养育成出类拔萃的圣人君子

幼儿蒙学经典声律启蒙全文注音版

为什么建议孩子们诵读《声律启蒙》:

第一:《声律启蒙》适合孩子的特点,体例上按韵编排,读起来如唱歌般朗朗上口,内容上包含天文、地理、花木、鸟兽、人物、器物等的虚实应对,字数上有单字对、双字对、三字对、五字对、七字对、十一字对等,从单字到多字的层层组对,循序渐进,拾级而上,由简易到繁难,繁难亦简易。中国传统文化儿童识字乐园汉字蒙求历史典故大全

第二,《声律启蒙》共8270余字,不重复的单字(不二字)2118个,以背诵、识字而言,最多一年完成,而现行小学教材共3200个生字,要学六年。人名、地名、典故,等近300个;各种词语,特别是同义词、近义词、反义词,等多是两两结伴而出,易于掌握。宋徽宗千字文全文带拼音

第三,更重要的是学习《声律启蒙》,学到的不仅是知识,更重要的是对大脑的训练,如静态的变音变异,动态的如联想应变等等,难以尽数,所以上面所说的只是粗算而已。最新百家姓大全带拼音

学习《声律启蒙》的最后一个原因,也是我们最终目的,借由中华古诗词这个途径,进而能让我们父母和孩子一起走进中华文化这个大宝藏中,学习诵读更多的经典著作,在持续反复的诵读中了解我们古圣先贤的思想世界,学习提升我们的人生境界,滋养我们的身心,为成就我们事业提供丰厚的养分,为我们孩子塑造健康人格提供坚强的后盾和保障,这也是我们提出的口号:母语经典的光辉,成就不一样的生命。新三字经全文带拼音版

教育是个慢功夫,学习《声律启蒙》的作用,要等孩子长大了才能显示出来。除了以上原因外,作为一名语文教师,我深切的感受到,诵读对学习语文的重要性。不会诵读的孩子,缺乏文字的感悟力,也很能接受吸收语言文字的精华,也很难会表达,在以后的写作中,也很可能困难重重。

那么,请张开嘴巴,诵读起来,为我们丰盈的生命铺垫深厚的底蕴!孝经全文带拼音

dōng

yún duìxuěduìfēngwǎnzhàoduìqíngkōnglái鸿hóngduìyàn宿suniǎoduìmíngchóngsānchǐjiànliùjūngōnglǐngběiduìjiāngdōngrénjiānqīngshǔ殿diàntiānshàng广guǎnghángōngliǎngànxiǎoyānyángliǔ绿yuánchūnxìnghuāhóngliǎngbìn fēngshuāngzǎoxingzhīsuōyānbiānwǎndiàozhīwēng

沿yánduìduìtongbáisǒuduìhuángtóngjiāngfēngduìhǎiduìwēngyánxiànglòuruǎnqióngběiduìliáodōngchízhōngzhuóshuǐménwàitóufēngliángjiǎngjīngtongtàihànhuángzhìjiǔ未 央 宫wèiyāng gōngchényíngxīnlǎnxián绿shuānghuámǎnbìnxiūkànbǎiliànqīngtóng

pínduìsaiduìtōngsǒuduìtóngbìnduìméi绿齿chǐhàoduìchúnhóngtiānhàohàoróngróngpèijiànduìwāngōngbànliúshuǐ绿qiānshùluòhuāhóngyàn穿chuānyángliǔfāngchífēngméixiānéxiàxiànwānxīnyuènánérzhuàngxiōngzhōngwànzhàngchánghóng

 

èrdōng

chūnduìxiàqiūduìdōngduìchénzhōngguānshānduìwánshuǐ绿zhúduìcāngsōngfénggōnglóngdiéduìmíngqióngxiánshuāngyànhuángfēngchūnyuánzhōngyīngqiàqiàqiūtiānsàiwàiyànyōngyōngqínlǐngyúnhéngtiáoqiānyuǎnshāncuóéshíèrwēifēng

míngduìàndànduìnóngshàngzhìduìzhōngyōngjìngliánduìchǔduìcūnchōnghuāzhuóshuòcǎo蒙茸méngróngjiǔxiàduìsāndōngtái高 名gāomíng zhāi小号xiǎohàopánlóngshǒuxièáocóngzhuóshēnchǎngwánggōnglǎo峰高fēnggāoxiùchā云霄yúnxiāo三姑sāngū石大shídàxiǎngchuánfēngruòjīnyōng

rénduìràngduìgōngshùnduìnóngxuěhuāduìyúnsháoyàoduìróngchénhòuzhǔhànzhōngzōngxiùduìdiāolóngliǔtángfēngdàndànhuāyuènóngnóng春日chūnrìzhèngcháokàndié秋风qiūfēnggèngwénqióngzhànshì邀功yāogōngjiè干戈gāngēchéng勇武yǒngwǔ逸民yìmínshìzhìpíngshījiǔyǎngshūyōng

 

sānjiāng

lóuduìduìchuānghǎiduì长江chángjiāngróngshangduìhuìzhàngjiǎduìyíngāngqīng布幔bùmànyóuzhuàngbǎojiànduìjīngāngzhōngxīnānshèkǒujiābāngshìzhōngxīngyánjiéwángshīdàoshālóngpángqiūxiāoxiāomànlànhuánghuādōumǎnjìngchūnfēngniǎoniǎoshū绿zhúzhèngyíngchuāng

jīngduìpèigàiduìzhuàng故国gùguóduìbāngqiānshānduìwànshuǐjiǔduìsānjiāngshān岌岌jíjíshuǐ淙淙cóngcóngzhènduìzhōngzhuàng清风qīngfēngshēngjiǔshěbáiyuèzhàoshūchuāngzhènshàng倒戈dǎogēxīnzhòuzhàndàopángjiànyīngjiàngxiàchítángchūōuduìduìchūnfēngliánwǎngláiyínglěiyànshuāngshuāng

zhūduìliǎngzhīduìshuānghuáyuèduì湘江xiāngjiāngcháochēduìjìn宿xiǔhuǒduìsāigāngqīngsuǒ纱窗shāchuānghànshèduì周邦zhōubāngshēngxiāomíng细细xìxì钟鼓zhōnggǔxiǎngchuāngchuāngzhǔ簿luánmíngyǒulǎnzhìzhōngzhǎnxìngwéipángyángxuěcānběihǎizhuāngzhōuhuóshuǐjué西jiāng

 

zhī

cháduìjiǔduìshīyànziduìyīngérzāihuāduìzhòngzhúluòduìyóujiékuíduìbànchíhónghàndànjiàbáizhènqiūfēngnéngyìnghòuchūnshènzhīshízhìēnshēnguóshìtūnbiànxíngzhītànyánggōngrénshùduòlèizhībēi

hángduìzhǐduìchí舞剑wǔjiànduì围棋wéiqíhuājiānduì草字cǎozì竹简zhújiǎnduìmáozhuīfénshuǐdǐngxiànshānbēibàoduìxiónghuākāihóng锦绣jǐnxiùshuǐyàng琉璃liúlíyīntàn邻舍línshèzǎochūwéizhònghòuyuánkuíyùnxiéxiān guǎnqiàcóngyúnjiàngshēngzházhōuzhèngxiàngxuězhōng

duìjiǎduìyànduì黄鹂huánglíméisuānduì青眼qīngyǎn对白duìbáiméisānnòng围棋wéiqíduìfēngchuīhǎitángchūnshuìzǎoyángliǔzhòumiánchízhāngjùncéngwéihuáishùlíngzuòhǎitángshījìnshìbānzhībàotángshíkānwéizǒngzhīguī

 

wēi

láiduìwǎngduìyànduìyīngfēifēngqīngduìyuèlǎngzhòngduìyānwēishuāngshòuméiféiduì晚霞wǎnxiáshū锦绣jǐnxiù朝露zhāolùzhuì珠玑zhūjīxiàshǔ  shízhěnqiūhán niànbiānchūnshuǐcáishēnqīngcǎoànbiānyángbànluò绿shāyuánshàngtóngguī

kuānduìměngshìduìfēiměiduì chéngféishānduìdàimàojǐnxiù duìzhūtáozhuózhuóliǔ绿ànduìhóngchuāngqiányīngbìngliánwàiyànshuāngfēihànzhìtàipíngsānchǐjiànzhōuzhēndìngróngyínchéngshǎngyuèzhīshīzhīchóuyuèduòzhēnmǎnsòngchūnzhījiǔwéi hànchūnguī

shēngduìbǎoduìjiéduìlóngyánghuā duì guì bái jiǎn duìzhūméngfèiyànfēidàngdàngduìwēiwēichūnxuānqiūlěngjièshuāng wēichūshǐ使zhènwēiféngfèngshì奉世,zhìmínděngyǐnwēngguī燕我yànwǒ弟兄dìxiōngzǎiyǒng棣棠dìtáng xuē xuēmìng将帅jiàngshuàiwéiyángliǔ

 

liù

duìyǒushí duì zuòduìguānshū绿chuāngduìzhū宝马bǎomǎduìxiāngchē伯乐马bólèmǎ浩然hàorányàn duìqiúfēnjīnbàoshūfèng lìnxiàngzhìjīnshēngsūnchāohuíwénjǐndòutāoshūwèi yīn zōngkùn yánzhīzhùféngzhōuhòutàigōngshěwèishuǐzhī

zhōngduìshǐduìduǎnduìhuá六朝liùcháoduì三国sānguótiānduìshíqiān八行书bāhángshū有若yǒuruòduìxiānghuācándiézǎoyǒuqiánluòfēnggāoxiàxiǎoshuǐjuǎnháishūàijiànrénchánggòngxuānxiūjiàgàikǒngzhānglìnshuízhīruǎnjìngfénchē

línduìfèngbiē duì nèishǐduìzhōngshūchúduì 耒耜lěisìquǎnhuìduìjiāo犀角xījiǎodài象牙xiàngyáshūduìānchēqīngnéngbàoshèhuángěrjiěchuánshūtíngpànyǒurénchíduǎnjiànménqiánchánglàngpāichuánhàizhōurénzhīshuǐ宿xiǔfēngluánràoshěyǐnzhězhīshān

 

jīn duì,bǎoduì zhū ,duìjīnzhōuduì duǎnzhàoyàn duì shuāng héngzuìyǎn,niǎnyín,báiduìyángzhūqiūshuāngduōguòyànyuèyǒuài园林yuánlínhuāshǎng,xuěháncūnshèjiǔnánrénchùlǐngnán,shàntànxiàngkǒuzhōng齿chǐ  jiāngyòuǒuduó lónghànxiàzhū

xiànduìshèng,zhìduì,fěnduìshīzhūmíngjiāngduìsuǒqiè  duì jiū,yàndiàochú,shízhàngduìxúnchúyānqīnglóngànliǔ,fēng hàntíngyǎnfāngduānshíyànlóngxián sānzhùshānzhǎoduō,使shǐrénjiéwǎngpíngtiánshǎo,mànláogēngzhěshǒuzhū

qínduìzhào,yuèduì,diàoduìgēngqiúduì zhàngduìsāngtiānxiǎojiāngqíngjiǎoduìyāo读书dúshū gānzhǔzhōu fénhánxìn néngpíng四海sìhǎizuǒwénsāndōujiādùnyōurénshìzhìzhúmáoshè舍。shèngyóugōngzǐ子,wánqíngliǔhuā

 

yánduìxiùjiànduìyuǎnànduìwēizhǎngduìduǎnshuǐyànduì山鸡shānjīxīnggǒngběiyuèliú西hànduìtāngtáolínniúfàngbǎnchángshūzhíguānwén广guǎngshòu弟兄dìxiōngràng国有guóyǒu三月sānyuèchūnnóngsháoyàocóngzhōngdié五更wǔgēngtiānxiǎohǎitángzhīshàngzǐguī

 yúnduìshuǐduìbáiduìxuánguīxiànguāduìtóujìnduìzhēngzhìbānfèngzhùduìluányǒuguānqīngshuǐzuìjiéwéiwénkǎnduànzhǐyǒuyángqiūwàng佳人jiārén目送mùsònglóutóu千里qiānlǐyànzǎoháng远客yuǎnkèmèngjīngzhěnshàng五更wǔgēng

 xióngduìxiàngduì霹雳pīlìduìhóng杜鹃dùjuānduì孔雀kǒngquèguìlǐngduìméixiāoshǐfèngsòngzōng远近yuǎnjìnduì高低gāodīshuǐhányuèlínmàoniǎopín杨柳yángliǔyānpéngxiàn桃花táohuā流水liúshuǐlíng公子gōngzǐzhuīhuānxiánzhòucōngyoujiārénjuànxiùmènshānzhěnyǎnxiāngguī

 

jiǔjiā

duìhǎihànduìhuáichìànduìzhūfēiduìyuèbǎodiànduìjīngōuniǎojiējiēcǎoduìmángxiéxiànchánghòushíbèihuīxiémèngxùnwéngōngtánxìngshànyánshīkǒngwènxīnzhāihuǎnqínxiánxiàngliúyīngérbìngxiépáizhēngzhùlèiguòyànzhīxiāngái

fēngduìjiǎnděngduìchàǎoduìjīngchāi雁行yànhángduìzhènsāiduìlántáocǎiliánjìngduìtáijiēshīchéngliùbèiyuèzòuyīnxiézàoāiqínzhīyīnrénshuōzhèngshēngtiānfēishuāng塞上sàishàngyǒu鸿hóngháng已过yǐguòyúnjiāngzuòtíngqiánduōzhènxiānpái

chéngduìshìxiàngduìjiēduìkōngjiētáozhīduìguìyǐnduìqiángméi可望kěwàngkān怀huáiduìgāocháihuācángjiǔshìzhúyìngshūzhāishǒuróngzhúkòuchēlúnzhōngjiūluòyángmáicháozǎijǐnguìshùzhīdàigōngrénbǎozānbáiyànzhīchāi

 

shíhuī

zēngduìsǔn对开duìkāicǎoduìcāngtái书签shūqiānduì笔架bǐjiàliǎngyàoduìsāntáizhōuzhàosònghuánzhuīlángyuànduìpéngláixūnfēngshēng殿diànhàoyuèzhào楼台lóutáiquèhàn文思wénsīxiàntūnhuángtángtàizāizhàoyào耀huāngtiānqiūzhènjīngbǎilǐ里,hōnghōngchūchūnléi雷。

shāduìshuǐhuǒduìhuī雨雪yǔxuěduì风雷fēngléishūyínduìchuán水浒shuǐhǔduìyánwēijiùniángxīnpēiguǎn对歌duìgētáichūntángjīngfàng秋菊qiūjúàoshuāngkāizuòjiǔ难忘nánwàngniètiáogēngyàoyòngyánméiyuèmǎnlóuchuángérwánhuākāitángyuànhōngjiécuī

xiūduìjiùduìzāixiàngzhùduìbēigōnghuāduìliǔjùnduì高台gāotáihuā蓓蕾bèilěi草根cǎogēngāixiǎnduìwāntái前庭qiántíngnàoshuānghòuzhèn鸿hóngāiyuánliàngnánchuāng今日jīnrìàosūnhóngdōng几时jǐshíkāipíngzhǎnqīngyīnyěwàiróngróngruǎncǎogāozhāngcuìtíngqiánliánghuái

 

shíyīzhēn

xiéduìzhèngjiǎduìzhēnxièzhìduìlínhánduìyànduìzhuāng椿chūnhánguǐsānrénběiwèiduì西qínchánmíngduìxiàyīngzhuànyuàncánchūnshāoyànténghóngshuòshuò, liúzhòu línlínhángzōngsòngchéngjiǔdòng有时yǒushízàngyǒujié论著lùnzhùqiánshén

āiduìduìpín好友hǎoyǒuduì嘉宾jiābīndànguànduìjiéshòu白日báirìduì青春qīngchūnjīn翡翠fěicuì麒麟qílínzhǎoduìlónglínliǔtángshēnglànghuājìngxiāngchénxiánàidēngshān穿chuānxièzuìjiǔtuōtáojīnxuělěngshuāngyǎnkǎnsōngjūntongàosuìchífēngnuǎn, mǎnyuánhuāliǔzhèngchūn

xiāngduìhuǒtànduìxīnguānduìtiānjīnchánxīnduìdàoyǎnduìgōngpínrén无敌wúdíyǒulínwànshíduìqiānjūn滔滔tāotāo三峡sānxiáshuǐ冉冉rǎnrǎnbīngchōngguó功名gōngmíngdānghuàzhāng言行yánxíngguìshūshēnzhìshīshūshèngxiánjuéwàngqíngguānjué爵,xiūzhānmíngxiānchén

 

shíèrwén

jiāduìguó,duìwén,duì三军sānjūnjiǔjīngduìsānshǐ,duìlánfēnběi,yǒngnánxūn,ěrtīngduìyáowénzhàogōngzhōutàibǎo,广guǎnghàn将军jiāngjūnwénhuàshǔmínjiēcǎoyǎn,争权zhēngquánjìn瓜分guāfēnshēnyuánxiào,āiyuèhéngfēngqiūzǎo,yànfēigāotiēchǔtiānyún

duìzhèng,jiànduìwén,yǎnduìxiūwényángchēduìjià,zhāoduìwǎnxūnhuāyǒuyàn,zhú成文chéngwén,suìduìyángxīnshānzhōngliáng宰相zǎixiàng,shùxiàhànjiāngjūnshīzhàngjiěwéijiādàoyùn,dāngjiǔtànwénjūnhǎojǐngyǒu,běilǐngzhīméixuěfēngniánxiānzhào兆,西jiāoqiānqǐngjiàyún

yáoduìshùn,xiàduìyīn,càihuìduìliúfèishānmíngduìshuǐxiù,diǎnduìsānféntáng,jìnyún,shìduìzhōngqúnqíngjiūhuàn,shuānglěngyànqún酒量jiǔliànghóngshēnzhōushè,shīcáijùnbàocānjūn,niǎochángsuí,fèngxúnzhòngchángwēijiǎ,zhēnbǎishòuzūn

 

sānyuán

yōuduìxiǎn,duìxuān,liǔànduìtáoyuányīngpéngduìyànyǒu,zǎoduì寒暄hánxuānyuèzhǎo,chéngxuān,zuìdǎnduìyínhúnqīngchénshēngfànzèng,积雪jīxuěyōngyuánmén缕缕lǚlǚqīngyān芳草fāngcǎo,wēi杏花村xìnghuācūnquèwángtōng,xiàntàipíngshíèrchūguānlǎo,zhùdàoqiānyán

érduì,duìsūn,yàoduìhuācūn高楼gāolóuduìsuì,chìbàoduìxuányuán妃子fēizǐ,夫人fūrénxuān,旷野kuàngyěduì平原píngyuánpáonéng,shìshànchuīxūnzǎoméi驿使shǐ,芳草fāngcǎoyuàn王孙wángsūnqiūyuèmíng,huánggǎngyouchìchūnzhāohuā,shíjiājīnfāngyuán

duì,duìēn,犬马quǎnmǎduìtúnlóngchíduìfèngzhǎo,zhòuyúntúnliúxiàng,yīngmén,duìyuánliǔyáochūn白昼báizhòu,méinòngyuè黄昏huánghūnsuìlěngsōngjūnjiēyǒujié,chūnxuān桃李táolǐběnyán,zàowǎnchán,suìsuìqiūláihèn,xiāoshǔniǎo,niánniánchūnshānghún

 

shíhán

duōduìshǎo,duìnán,duìlóngpán,龙舟lóngzhōuduìfèngniǎn,白鹤báihèduìqīngluánfēng,tuan tuan,xiùduìdiāoānyou荷叶héyèzhǎo,liǎohuātānyǒujiǔruǎndiāoyòngjiě,féngjiá必须bìxūdàndīngmèngsōng,hūránshēngshàngwénlánghuàzhú,zhīshāoshūěrzhǎngháoduān

hánduìshǔ,湿shīduìgàn,yǐn对齐duìqíhuánhánzhānduìnuǎn,yǐnduìchéncānshūzidài,zhòngyóu,guàn jiá duì邯郸hándān嘉禾jiāhéyōuxiàhàn,shuāiliǔnàiqiūhán杨柳yángliǔ绿zhēyuánliàngzhái,xìng花红huāhóngyìngzhòngtán,江水jiāngshuǐliúcháng,环绕huánràoshìqīngluódài,hǎichánlúnmǎn,chéngmíngbáiyùpán

héngduìshù,zhǎiduìkuān,hēizhìduìdànwánzhūliánduìhuàdòng,cǎikǎnduìdiāolánchūnlǎo,jiānglán,bǎiduìqiānguān,怀huáirénchēng 足足zúzú,bàoměibānbānhǎo君王jūnwángcéngshì,shízhūchǔshìjǐngānshìyǎngshuāngxiān,yuánzhōuzhōngxiéguōtài,rénchēnglián,xiàhòuchēshàngbìngpānān

 

shān 

xìngduìfèi,duìpān,cǎoduìshuāngjiānliánduìjièkòu,kǒngduìyánshānlěilěi,shuǐchánchán,fèngduìtànxuànyóugōngdànzuò,shīběnzhòngshānkùnfāngjīngshuǐmíngrénchūhánguānshuāngfēi,yǒucāng鸿hóngběisāi,shùzhāoàn,xuánbàoyǐnnánshān

yóuduìshàng,chǐduìqiān,duìyānhuányīngduìquèzào,duìshuāngxián黄牛huángniúxiá,jīnshān,jiécǎoduìxiánhuánkūnshānwéi,yǒuzhūháiruǎnjiù能为néngwéiyǎnbái,lǎoláixīnàizhuóbānchíshìrén人,cǎoshíyǎotiǎosòngchéng,yúnbìnhuāyán

yáoduìsòng,liǔduìyán,shǎngshànduìchéngjiānchóuzhōngduìmèng,qiǎohuìduìchīwánkǒng北海běihǎi,xièdōngshān,使shǐyuèduìzhēngmányínshēngwénshàng,tīngyángguān骁将xiāojiàngpáorénguìbái,小儿xiǎoér衣着yīzhuólǎoláibān茅舍máoshè无人wúrén,nánquèchénāishēngshàngzhútíngyǒu,shàngliúfēngyuèzàichuāngjiān

 

xiān

qíngduì,duìtiān,天地tiāndìduì山川shānchuān山川shānchuānduì草木cǎomù,chìduìqīngtiánjiádǐng,chéngxián,duìtáiqián,jīnchéngsānyuèliǔ,jǐngjiǔqiūliánchùchūncháofēngjǐnghǎo,shuíjiāqiūyuèhuáyuán,zhūzhuìhuāshāo,qiāndiǎnqiángwēixiāngliànhéngshùmiǎoyángliǔcányān

qiánduìhòuhòuduìxiānzhòngchǒuduìyányīnghuángduìdiébǎn虎穴hǔxuéduìlóngyuānshíqìngguānwéibiānshǔduìniǎojiānchūnyuánhuāliǔqiūzhǎotiānbáipínhuīxiánzuòshābànzhuìzuìwēngmiándiànjiāyángjiǎofēngyáojiǔpèichángchuāndàitóufànmàichuán

duìkǎnzhènduìqián一日yīrìduì千年qiānniányáotiānduìshùnshǔshuǐduìqínchuānjiézhèngqiánzhānrùnduìlínquánhuīnéng退tuìchíguǎnkuītiān寒食hánshífāngchénhuālànmànzhōngqiūjiājiéyuèchánjuānmèngrónghuápiāozhěnzhōngzhīzhōngyuèānxiánshìshàngzhīxiān

 

èrxiāo

gōngduìmànlìnduìjiāoshuǐyuǎnduìshānyáosōngxuānduìzhúkǎnxuěduìfēngyáochéngguànshuāngdiāozhúmièduìxiāngxiāomíngchánchángchèzhòuzhōngzhāo楼阁lóugétiān凉风liángfēngguān潇潇xiāoxiāodiǎn鹭鸶lùsīchángfēihóngliǎoàn一双yìshuāngchìchūncháopínfàn绿yángjiāo

kāiduìluòànduìzhāozhàoduìsháoyáochēduì驿锦绣jǐnxiùduìqióngyáoxiūrǎnglǎnzhéyāofànzèngduìyánpiáohántiānyuānzhàngjiǔyuèfèngtáixiāo舞女wǔnǚ腰肢yāozhī杨柳yángliǔruǎn佳人jiārényánmào海棠hǎitángjiāoháokèxúnchūnnáncǎoqīngxiāngzhènzhènxiánrénbìshǔ暑,dōngtángjiāo绿yǐngyáoyáo

bānduìdǒngduìcháoxiàzhòuduìchūnxiāo雷声léishēngduì电影diànyǐng麦穗màisuìduìmiáoqiān廿niànqiáozǒngjiǎoduìchuítiáotáoyúnnènliǎnfēngliǔxiānyāojiǎchéngshāngniǎozhōugōngshīshuōtuōchīxiāoyōuxúnsēngxìngzhīéěrjìnchángtíngsònghúnjuéànránxiāo

 

sānyáo

fēngduì,xiàngduìyáo,mǎngduìzhǎngjiāo天文tiānwénduì地理dìlǐ,蟋蟀xīshuàiduìpiāoshāolóngyāojiǎo,咆哮páoxiào,běixuéduìdōngjiāozhùtáilěi,chéngzhūmáopānyuèwàngqiūxìng,biānsháochángbèizhòumiáncháo抚养fǔyǎngqún,jiànguójiālóngzhìzīshēngwànwù物,fāngzhītiāndìtàijiāo

wānduìhuī,shènduìjiāo,línsǒuduìquècháo风声fēngshēngduì月色yuèsè,麦穗màisuìduìsāngbāotuǒnán,yúncháo ,chǔdiànduìshāngjiāo五音wǔyīnwéiěrtīng,wànzài心包xīnbāobèitāngzhēngyīnchóuxiǎng ,chǔcáobāomáogāoruòtiān,xúnshìshèngréndàdào道;dànérshuǐ,shíwéi jūnzǐshénjiāo交。

niúduì,quǎnduìmāo,zhǐjiǔduìjiāyáo桃红táohóngduìliǔ绿,竹叶zhúyèduìsōngshāozhàngsǒu,qiáo,běiduìdōngjiāobáixíngjiǎojiǎo,黄鸟huángniǎojiāojiāo花圃huāpǔchūncándào柴门cháiményǒngyǒusēngqiāoqiángpàn佳人jiārén,piāoyángjìngqiūqiānlóuqiángōng,xiàozhèngjiāngpāo

 

四豪  háo

qínduì,jiànduìdāo,jiǒngduìtiāngāoéguànduìdài,shòuduìfēipáojiānmíng,zhuóxiāngláo,duìyuánnáo武夫wǔfūgōngshè,cánsāo秋雨qiūyǔchuānàozhú春风chūnfēng两岸liǎngànlíngtáoluóqīngnóng,lóuwàiwǎnshānqiānrèn,tóu绿,zhōngchūnshuǐbàngāo。 

xíngduìshǎngbiǎnduìbāoduìzhēngpáo梧桐wútóngduìyòuzhǐduìpénghāoléihuànjiànqiándāo橄榄gǎnlǎnduì葡萄pútáochuánshūshěxiǎobǎichǐ酒楼jiǔlóugāo李白lǐbáinéngshīshíbǐngliúlíngàijiǔměizāobiézūnbēigǒngběizhòngxīngchángcàncànshìfēngāoxiàcháodōngwànshuǐtāotāo

guāduìguǒduìtáoquǎnduìyánggāochūnfēnduìxiàzhìshuǐduìshāntāoshuāngfèngjiǔniúmáozhǔduìchénláo水流shuǐliú无限wúxiànkuòshānsǒng有余yǒuyúgāocūntóngxīnchénshēngbiānjiāngjiùzhēngpáojùnshìguānróngyǐnyuān鸿hóngzhīzhōngchénbàoguó国,shìdānquǎnmǎzhīláo马之劳。

 

shānduìshuǐ,hǎiduì,xuězhúduìyānluóxīnhuānduìjiùhèn,痛饮tòngyǐnduì高歌gāogēqínzài,jiànzhòng,mèiliǔduìpáncóng,liǔ线xiànrènfēngchá饮酒yǐnjiǔzhīzuìmào,guān不觉bùjuélànqiáoshānqīngyōu幽,zhíqiānxúnyúnlǐngjiānglóuhóngchǎng,yáolínwànqīngyān 。

fánduìjiǎn,shǎoduìduō,yǒngduìhuànqíngduìkuàng,yín鹿duìtóngtuóshǐ,将军jiāngjūné,duìjīnchuíduǒliǔ,zhǎochángxīnmìngjiàyīnshū,yǐnchēlìnwéiliánqiānchǐshuǐlián,jīnrénnéngshǒujuànlúnyuèjìng,qiánkūnjiàngyònggōng

shuāngduì,làngduì,jìngduìchíjiǔlán对歌duìgē,nuǎnduìfēngliángyǒng,chǔkuáng,fàngduìguānéshǐcáituīyǒngshū,刀笔dāobǐyǎngxiāozhǒngyóuxiánqiānshùshǎo,méishuíxìnzhīduōlínxiàfēngshēng,huángcūntóngtuījiāngtóurìchū出,hàoméisǒushàisuō

 

sōngduìbǎi,duì,zhènduìfēngchēnglínduìbáilù鹭,dòngquèduìhūnbáiduòjiǔ,chénchá,pǐnduìchuījiāqiūliángduò,chūnnuǎnxìngkāihuāzhǎngtáihénqīnyuèméiyǐngshàngchuāngshāqiūfēng风,chéngtóuzhī,chíchíwǎnzhào,dòngjiāngshàngzhīpípá琶。

yōuduìliè,duìāo,翠竹cuìzhúduì黄花huánghuāsōngshānduì,shūmàiduìsāngshān不断búduàn,shuǐ,zhǔjiǔduìpēngcháyouchímiànshuǐ,tóushābǎifēngfāntáolìngshú,shúshàopíngguāxiánpěngzhúgēnyǐnlǐbáizhījiǔǒuqíngtóng,chuòtongwǎnzhīchá

duìchǔ,shǔduì,落日luòrì对流duìliúxiá酒钱jiǔqiánduìshīzhài,bǎiduì松花sōnghuāchí驿,fànxiānchá,碧玉bìyùduì丹砂dānshāshèqiáopiānsòngsǔn,kāidàojìngháiguāchǔguódàifuchénshuǐ, luòyángcáizhéchángshāshūqièqínnáng,nǎishìliúhuóyàochádǐng,shíxiánshēng

 

yáng

gāoduìxià,duǎnduìzhǎng,liǔyǐngduìhuāxiāng词人círénduì,五帝wǔdìduìsānwángshēn院落yuànluò ,xiǎo池塘chítáng,wǎntiàoduì chénzhuāngjiàngxiāotáng殿diàn,绿jìn gōngtánghánxièzhuāngshàngxuě,qiūtiān pānyuèbìnbiān shuāngrénlántāng,shìwàngduānwǔ午;zhēnjiǔ,xìngcháng chóngyáng阳。

yáoduìshùn,duìtāng,jìnsòngduìsuítánghuāduìhuì,xiàduìqiūshuāngchāshǒu,jiǔ回肠huícháng,jiǔduìtiāncháng杨柳yángliǔ绿,sānjìng菊花júhuāhuángwénsāibīngfāng战斗zhàndòu,tīngzhōng宫女gōngnǚzhèng梳妆shūzhuāngchūnyǐnfāngguī,shāmàobànyānlínshèjiǔzǎocháochū退tuì,gǔnwēixiāng

xún duìmèng,lǎoduìzhuāng,duǒliǔduìchuíyángxiāngōngduìfàn,xiǎoduìchánglángfēngyuè,shuǐyúnxiàng,shuàiduìtánglángnuǎnyānxiāngǎiǎi,hánzhúyǐnghuánghuángchóujiànhánshēngchángqièjiǎgōngxiāngsānyuèsháoguāng,chánghuāmíngliǔmèiniánhǎojǐng,nánwàng绿chénghuáng

 

gēng

shēnduìqiǎn,zhòngduìqīng,yǒuyǐngduì无声wúshēngfēngyāoduìdiéchì,宿xiǔzuìduìchéngtiānběiquē,dōngshēng,duì同行tónghánghánbīngsānchǐhòu,qiūyuèshífēnmíngwànjuǎnshūróngxiánlǎn,zūnjiǔdàirénqīngxīnchǐtángxuán,yānkànshangzhījiāochénzhǔ,bǎowénshùzhīgēng

duìshí,sòngduìyíng,hòujiǎduìxiāngēngqínduìshě,duìjīngjīn,cōngchēng,níngduìjīnjīnghuājiānshuāngfěndié,liǔnèihuángyīngpínměigānhuòwèi,zuìzhōngtīngguǎnxiánshēngchángduànqiūguī,liángchuīqīnzhòngbèilěngmèngjīngxiǎozhěn,cánchányóuzhàobànchuāngmíng。 

duìliè,diàoduìgēng,zhènduìjīnshēngzhìchéngduìyànsāi,liǔxiāoduìkuíqīngchuī,nòngyínshēng,ruǎnzhàngduìhuánzhēngsōngchǔshì,zhǐhàochǔ先生xiānshēnghǎohuāpānyuèxiàn,fēngcuōliǔyíngdòngqínxián,jiàozuòzhōngfēngzhìòchéngshī,yìngzhīchuāngwàiguǐshénjīng

 

jiǔqīng 

hóngduì,báiduìqīng,渔火yúhuǒduìchándēng唐诗tángshīduìhànshǐ,释典shìdiǎnduìxiānjīngguīwěi,shūlíng,yuèxièduìfēngtínglúnqiūyuè,diǎnxiǎotiānxīngjìnshìzhīzhīshānjiǎnzuì,chǔrénshuíshí屈原qūyuánxǐngxiùjuànjiārén人,yōngyuānyāngwénzuòzhěnshǔnháohuàzhě,jiāngkǒngquèxiěwéipíng

xíngshízuò,zuìduìxǐng,pèiduìqīngpíngduì笔架bǐjià,雨雪yǔxuěduì雷霆léitíngkuángjiádié,xiǎoqíngyán,shuǐànduìshātīng天台tiāntáisūnchāo,jiànmèngyángmíngchuánxìnqīng千里qiānlǐyàn,zhàoshūchēyìnnángyíng冉冉rǎnrǎn白云báiyún,夜半yèbàngāozhēqiānlǐyuèchéngchéngshuǐ,xiāozhōnghányìngtiānxīng

shūduìshǐ,chuánduìjīng,鹦鹉yīngwǔduìlínghuángmáo对白duìbái,绿cǎoduìqīngpíngfēngràoduó,línlíng,shuǐduìshāntíngzhǔliánqiānduǒbái,ànliǔliǎnghángqīnghàndàigōngzhōngshēngxiùzhà,yáoshíjiēpànzhǎngxiángpíngjuéshèng,fēnhēibáibànnénglíng,huàjiāndānqīng

 

shí zhēng

xīnduìjiù,jiàngduìshēng,báiquǎnduìcāngyīngjīnduìzhàng,jiànshuǐduìchíbīngzhāngwǎng,guàzēng,yànquèduìpéngkūnzhōngjiānyàohuǒ,chuāngxiàshūdēngzhījǐnzhúsuōchéngfèng,画屏huàpíngzuòfēiyíngbīnkèliúgōng,zuòshàngmǎnzhēnsānjuéyíngxiānhàn,gōngzhōnggāochājiǔguāngdēng

duìshì,shísēng,miànyǒuduìxīnpéngchūncánduìxiàlǎo,qǐnshíchénxìng,千里马qiānlǐmǎ,jiǔxiāopéng,xiáwèiduìyúnzhēnghánduīyīnlǐngxuě,chūnpàn水池shuǐchíbīngfènshēngzhuàngdòu,zhōugōngshìzuòjīnténgjiāngjūnyuánhuīguàirénwéi饿èshìzhōngchǎng,nántáoshìhàozuòyīng

guīduì,duìshéng,shítongdēngyínéduìfěngyǒng,访fǎngyǒuduìxúnsēngfēngrào,shuǐxiānglíng,duìcāngyīng鹰。niǎohánjīngyuè,nuǎnshàngchūnbīngyáng子口zǐkǒuzhōngfēibáifèng,lángshàngqīngyíngyuèchí fānzhòngzhīzǎodiānyuányǐnjiàn,guàbǎichǐzhīchuíténg

 

十一shíyīyóu 

róngduì,duìyōu,yànduì春游chūnyóuyànguānduìchǔshuǐ,shǔquǎnduìniúcháshuìjiǔxiāochóu青眼qīngyǎnduì白头báitóuqiānxiū史记shǐjì孔子kǒngzǐzuò春秋chūnqiūshìxìngyóufànzhàoguīwángcànqiángdēnglóuchuāngxiàjiārén人,zhuāngzhòngjiāngjīnchābìnyánqiánzhōngháiyàojǐnchántóu

chúnduì齿chǐjiǎo对头duìtóuduìniúháojiānduìduìdiāolóu杨柳yángliǔànzhōuyànduìjiūchéngjīnluòrénfàn木兰mùlánzhōu绿gēngchūnchíwǎnchuígōulàngqiāncéngjiànjiāolóngshuǐyúnxiāowànjīngkàndiāoèhéngqiū

ānduì殿diànduìlóujiǔtǐngduìzhōujīnlóngduìcǎifèngfénshǐduìtóngniúwánglángmàoqiú四季sìjìduì三秋sānqiū峰峦fēngluánxiùjiānghànjiētiānliúwān绿水lǜshuǐ渔村yúcūnxiǎo万里wànlǐ青山qīngshān佛寺fósìyōulóngchénghuángchǎnwēiérhuàguàshénguīchūluòwángchénchóu

 

èrqīn

méiduì,kǒuduìxīn ,jǐnduìyáoqínxiǎogēngduìhándiàowǎnduìqiūzhēnsōngyùyù郁,zhúsēnsēn森,mǐnsǔnduìzēngcānqínwángqīnfǒuhuīqínsānxiànbiànchángzhīyángzhènjīnqiūcháotíngyīnshuāngcuīnènchénchénchūnhuāsuíyuèzhuǎnqīngyīn

qiánduìhòuduìjīn野兽yěshòuduìshānqínjiānniúduìpìnshuǐqiǎnduìshānshēncéngdiǎndàikuíqínduìhùnjīnyàn红花hónghuānòng浓绿nónglǜliǔyīntāngwángfāngjiǎnzhǎoyǒufēngchǔzhèngjīn书生shūshēngzhuàngsuìsháohuá寸阴cùnyīnchǐ游子yóuzǐài良宵liángxiāo光景guāngjǐng一刻千金yíkèqiānjīn

duìzhújiànshíqínzhìduì丹心dānxīnqiānchóuduìzuìxiàoduìlóngyínhanjīnwǎngduìláijīntiānhánchuīsuìhànwéilínshuōguīwéinóngzhīkǒngquèshìjiāqínchénjiāngchùchùzhōuzhōngzhèngzòngniúlángzhǔjiājiātáishàngjìng穿chuānzhēn

 

shísāntán

qiānduìbǎiliǎngduìsānběiduìtiānnán佛堂fótángduìxiāndòngdàoyuànduìchánānshāndàishuǐlánxuělǐngduìyúntánfèngfēifānghuìhuìshìdāndānchuāngxiàshūshēngshífěngyǒngyánqiánjiǔdānhānbáicǎomǎnjiāoqiūzhēngrénzhī绿sāngyíngchūnshígòngnóngzhīcán

jiāngduìduìkānbèiduìēnzhào权衡quánhéngduì尺度chǐdùxuěduìyúnānānzǎo沿yántínggān不愧búkuìduìjiànwèizhēngnéngzhíjiànwángyǎnshàn清谈qīngtánzhāicóngshānběidānchuánláihǎinánrǎngfēijūnsuǒwéidāndāngyuèyǎngshìshāngōngzhīzhìzhǐyòngcháosān

zhōngduìwàiběiduìnánbèiduì nánshānduìjùnjǐngjiànduìyángānqiānbǎièrwéisānwèishàngduìzhōukānhǎiménfānlàngshānshìyōngqínglánxīnzhítóugōngzhùjiùjiāoyóutuōguǎnréncānwénzàiyāntōngyǒngbīnghánguòshuǐyǒngzhīqīngzhěshènglán

 

shíyán

bēiduìàiduìxiánduìyínchánzuìhóuduìshīshǐyǎnduìméijiānfēng miánmiánduìguātiánhuàtángshījǐnzhàngjiǔshìqīngliánhéngshuòshīchuánmèngyǐnzhuójiǔshàngtáoqiánliǎngyàodiémíngdōngshēngéryuè西chūxíngshìshuǐxiàrùnérhuǒshàngyán

duìjiǎnduìtiānxiùduìzhūliántànzhūduìxiànduìqiánxièfànshuǐjīngyánshǒujiànduìyāoliányàncháosuìzhūwǎngguàyánduóshuòzhìsāntángjìngluán jìnwángtiánnánguīzhànzhànchūnqiānqǐngjìng西lóurénqiāowānwānyuègōuxiān

féngduìyǎngduìzhānshìjǐngduìyántóuzānduìjiéshòuduìxiānránzhāngxiùjuǎnzhūliánshíduìjiāngyānxiāozhēngfāngyǐnyànyànxīnbiǎnxiǎorénchángduōjūnqiānqiānměishūwénbèisānbǎipiānshīyǒngxiōnghuàbiànliùshíguàyáozhàn

 

十五xián

qīngduìzhuóduìxiánduìsānjiānyānsuōduìyuèbǎngduìfēngfānyīngxiànhuǎn,yànnán,liǔduìsōngshānqíngshēnbēishàn,lèitòng湿shīqīngshānhànshìnéngfēnxìng,zhōucháoyòngpànsānjiāndeértànniúxīn,háojīnwángshù竿gānguà,pínxiàoruǎnxián

néngduìfǒu,shèngduìxián,wèiduìhúnjiānquèluóduìwǎng,cuìyǎnduìcānghóngluózhàng,báishān,duìshūhánruǐxiāngfēngjìngcǎi ,ruǎnyànzhēngxiánxiōngnièshìqīngwén,wángjiānéngyǒuxiánxīnshěqīngyōulínshuǐànshānsēngjiǔyǐn,fàngōngyúnyán

guànduìdài,màoduìshān,gěngduìyánchánxíngzhōuduì ,duìmínyánshǔqiěshuòduōchán,shǐduìshūjiānsāichéngwénzòujiǎo,jiāngrènguīfānshuǐyuánxíng,tàishānwànrènshìyányánzhèngwéigōng,érměizhōuyīnxiàng,bèijǐnshāngchán

赞(0)
未经允许不得转载:家庭教育指导师 » 幼儿蒙学经典声律启蒙全文注音版

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册